FUNCTIEOMSCHRIJVING MUSEUMDIRECTEUR 

Museum De Koperen Knop is het bruisende centrum van de cultuurhistorie van de Alblasserwaard. Gevestigd in een als rijksmonument geregistreerde voormalige boerderij uit de 17e eeuw, op de grens van de dynamische industriële zuidrand van de Alblasserwaard en het veenweidelandschap van deze mooie streek.
Het museum is in 1988 gesticht door een groep industriëlen, die iets wilden terugdoen voor de samenleving, waarbinnen zij hun bedrijven hebben opgebouwd. Bovendien wilden zij een voorbeeldfunctie vervullen bij het behoud van cultuurhistorisch erfgoed. Het museum functioneert dankzij eigen inkomsten uit opbrengsten (entreegelden, museumcafé, theetuin en museumwinkel) en subsidies en fondsen voor projectactiviteiten. Het kent ook bijna 80 zakelijke sponsors en een grote groep donateurs en zijn er inkomsten wegens groepsarrangementen (museumbezoek) en zakelijke arrangementen (vergaderingen, cursussen en presentaties).

De Koperen Knop bestaat uit een hoofdgebouw met een permanente collectie, een expositieruimte, waar het hele jaar door wisselende tentoonstellingen plaatsvinden, een museumcafé, een ontvangstruimte op de verdieping, diverse bijgebouwen en een grote museumtuin. Ook is er een uitgebreid museumdepot. Het geheel is het regionale centrum van de cultuurbeleving en is een culturele ontmoetingsplaats voor jong en oud en een verbinder tussen instellingen en initiatieven.

Het onroerend goed is eigendom van zes zakenmensen, die het om niet in gebruik geven aan de Stichting Museum De Koperen Knop. Het bestuur bestaat uit drie personen en wordt bijgestaan door een Raad van Advies van drie personen.

De taken en de daarmee te benutten capaciteiten van de nieuw te benoemen deeltijd-directeur kunnen als volgt worden omschreven:

 • Het samen met de vrijwilligers (± 100 in aantal) uitdragen van het historisch cultureel erfgoed van de Alblasserwaard. Door de ontvangst van bezoekers en door het organiseren van wisselende exposities.
 • De organisatie van het museum op een geoliede en voor iedereen prettige manier laten functioneren.
 • Op een prettige van mens tot mens gerichte manier leidinggeven aan de vrijwilligers, die een diversiteit aan kennis en kunde aan de organisatie besteden. Hen stimuleren zich optimaal te blijven inzetten.
 • Het samen met de collectiebeheerder zorgdragen voor alle museale objecten. Het is een pre als de te benoemen functionaris beschikt over aanwijsbare affiniteit hiermee of bereid is zich hierin te verdiepen.
 • Het leiding geven aan de Expositiecommissie, die met de beschikbare middelen en bruiklenen van derden zelfstandig zorgdraagt voor de wisselexposities.
 • Benutten van de samenwerking met culturele, maatschappelijke en commerciële partners.
 • Het ‘gezicht’ zijn van het museum en het beheren van een netwerk. Hieronder valt ook het actief deelnemen aan overleggen, commissies en werkgroepen op het gebied van erfgoed, educatie, recreatie en toerisme, educatieve instellingen, verenigingen en het bedrijfsleven. Met een goed gevoel voor verhoudingen in het politieke en bestuurlijke veld.
 • Beschikken over inventiviteit en creativiteit, ook in het werven van externe financiële middelen.
 • Het kunnen functioneren als een teamspeler, waarbij mensen worden geïnspi-reerd en gemotiveerd.
 • Flexibel en bereid zijn om indien nodig ook buiten reguliere kantooruren zich voor het museum in te zetten.
 • De kwaliteit en het functioneringsniveau van het museum naar een nog hoger plan te brengen.

De directeur verricht de werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van het bestuur en woont de bestuursvergaderingen bij. Geeft leiding aan een enthousiast team van vrijwilligers, die in gezamenlijkheid, in commissies en anderszins en ook individueel hun werkzaamheden en activiteiten verrichten en voor wie geldt dat vrijwilligheid niet hetzelfde is als vrijblijvendheid.

Van de directeur wordt ook verwacht dat deze:

 • Een meerjarig strategisch beleid voor het museum mee ontwikkelt.
 • Verantwoordelijk is voor de beleidsontwikkeling, uitvoering en evaluatie.
 • De operationele leiding op zich neemt en zorgt voor het werven van voldoende inkomsten.
 • De vrijwilligers samen met de coֲördinatoren aanstuurt en voldoende weet te motiveren.
 • De (financiële) planning en control cyclus beheert.
 • Beschikt over voldoende kennis en vaardigheden om te kunnen functioneren.
 • Over een zakelijk inzicht beschikt en communicatief sterk is.
 • In staat is tot het ontwikkelen, verdedigen en uitdragen van nieuw beleid.
 • Kennis en voldoende affiniteit heeft met historische, artistieke, educatieve en museale waarde van de collectie in brede zin.
 • Een werk- en denkvermogen heeft op HBO-niveau.

Dit is een deeltijdfunctie voor 20 uur per week met een daarbij passend salaris van ± € 1.600 per maand.

Verdere inlichtingen over de directiefunctie kunnen worden gevraagd aan de huidige interim-directeur Dick de Jong: koperenknop@koperenknop.nl of 06-22845889.