Organisatie De Koperen Knop

Museum De Koperen Knop is tot stand gekomen op particulier initiatief. Het wordt grotendeels in stand gehouden door het regionale bedrijfsleven. Het is eigendom van Stichting Eigenaren van De Koperen Knop, die het geheel in handen heeft gegeven aan de Stichting Museum De Koperen Knop, die het museum exploiteert. Een klein 120 vrijwilligers verrichten de dagelijkse werkzaamheden; zij worden aangestuurd door een directeur.

In het voorhuis woonde destijds een herenboer, die veel bestuursfuncties in de Alblasserwaard had. Het dagelijks werk liet hij veelal over aan de meiden en de knechten.
De bijgebouwen bestaan uit een hoepelmakerij, een smederij, een wagenschuur en een stookhuisje. Hier vinden regelmatig werkzaamheden plaats. In de tuin is het heerlijk toeven en rond het museum kunnen verschillende wandelingen worden gemaakt.

De Stichting Eigenaren van De Koperen Knop bestaat uit:
De heer K. Damen
De heer A. van Herk
De heer G. van Noordenne
Mevrouw J. van der Padt-van den Berg
De heer J. Timmer
De heer J. van Vliet
De heer M.B. Vogel

In het voorhuis woonde destijds een herenboer, die veel bestuursfuncties in deAlblasserwaard vervulde. Het dagelijks werk liet hij over aan de meiden en de knechten. De bijgebouwen bestaan uit een hoepelmakerij, een smederij, een wagenschuur, een theehuisje en een stookhuisje. Hier vinden regelmatig werkzaamheden plaats. In de tuin is het heerlijk toeven en rond het museum kunnen verschillende wandelingen worden gemaakt. Dit alles wordt gerund en onderhouden door een enthousiaste groep vrijwilligers.

Stichting Museum De Koperen Knop bestaat uit:
De heer C. Commijs – Voorzitter
De heer A. van Herk
Mevrouw A.E. de Jong-Ambachtsheer – Directeur

MISSIE van MUSEUM DE KOPEREN KNOP
De instandhouding van Alblasserwaards cultureel erfgoed. Door middel van behoud en beheer van een op de rijksmonumentenlijst geregistreerde voormalige boerderij, die is ingericht als museum. Tevens het beheren van daarbij behorende bijgebouwen, erf en tuin. Het verzamelen van uiteenlopende collecties op de Alblasserwaard gerichte voorwerpen en objecten. Zo vinden er exposities plaats van bruikleencollecties van elders om de bewoners van de Alblasserwaard daarmede te laten kennismaken.

Ook worden in de Alblasserwaard voorkomende cultuurgoederen geëxposeerd voor de recreanten en toeristen die de streek bezoeken. Het bieden van vergader- en ontmoetingsruimte aan groepen en bedrijven en het uitbaten van een museumcafé en een theetuin.

GEREGISTREERD MUSEUM
Museum De Koperen Knop is een geregistreerd museum. Het Museumregister Nederland is een (virtuele) lijst van musea in Nederland die worden erkend om hun kwaliteit. Het register wordt bijgehouden door de Stichting Museumregister Nederland.

Musea worden om in aanmerking te komen voor registratie beoordeeld op terreinen van bestuur, personeel, kwaliteit, middelen, voorzieningen en veiligheid, toegankelijkheid, collectiebeleid (verwerving, behoud en onderzoek), presentatie, marketing en educatie. De eisen waaraan moet worden voldaan stoelen op de museumdefinitie van de International Council of Museums (ICOM). Volgens de ICOM is een museum een ‘permanente instelling, niet gericht op het behalen van winst, toegankelijk voor publiek, die ten dienste staat van de samenleving en haar ontwikkeling’.

Musea dienen zich ook te houden aan de Ethische Code voor Musea van de ICOM. Een museum dat voldoet aan de museumnorm krijgt het keurmerk ‘geregistreerd museum’.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN
Voor zover dit mogelijk is wordt bij Museum De Koperen Knop alles in het werk gesteld om op alle onderdelen te voldoen aan het criterium van maatschappelijke verantwoordelijkheid in de bedrijfsvoering. Voorbeelden daarvan zijn groene stroom, ledverlichting, afvalscheiding, ecologisch tuinonderhoud, beperking van papiergebruik enzovoort. Tevens het omgaan met het vrijwillige personeel, het doen van inkopen, het bieden van de mogelijkheden tot samenwerking en dergelijke.

VRIJWILLIGERSORGANISATIE

De vrijwilligersorganisatie van De Koperen Knop bestaat uit zo’n 130 personen, die in deeltijddiensten hun werkzaamheden verrichten. De eindverantwoordelijkheid berust bij het bestuur van de Stichting Vrienden, die voor de praktische uitvoering hiervan een directeur wordt vertegenwoordigd. Deze directeur is Alida Ambachtsheer.

Het museum kent een groot aantal gespecialiseerde functies, waarbij per onderdeel een coördinator is als contactpersoon tussen directeur en organisatiegroep.

De Koperen Knop die rond 1900 als sierknop op de staatsiedeur is aangebracht en het gebouw haar naam heeft gegeven.

Het kenmerk van geregistreerde musea

Alle soorten afval worden keurig gescheiden en zo mogelijk hergebruikt.