VACATURES VRIJWILLIGERS 

Museum De Koperen Knop is een vrijwilligersorganisatie. Alle werkzaamheden gebeuren door zo’n honderd vrijwilligers, die met elkaar het museum in stand houden. Iedereen die aan het museum verbonden is draagt zijn of haar steentje bij. Er is sprake van een platte organisatie zonder hiërarchische verhoudingen. De zelfstandig opererende medewerkers worden aangestuurd door coördinatoren, met aan het hoofd een leidinggevende (en een bestuur en raad van advies).

In en om het museum is veel werk te verrichten, zodat nieuwe vrijwilligers altijd van harte welkom zijn. Als u interesse heeft om ook deel te gaan uitmaken van de mooie organisatie, kunt u contact opnemen en wordt u uitgenodigd voor een vrijblijvend gesprek met vrijwilligerscoördinator Alida Ambachtsheer, email koperenknop@koperenknop.nl en telefoon 0184-611366 Daarbij wordt uiteraard besproken waar uw ambitie naar uitgaat. Graag vertelt zij u meer over wat de werkzaamheden in De Koperen Knop inhouden en wellicht is er iets bij waar uw belangstelling naar uitgaat.

SUPPOOST
Tijdens de openingstijden (en soms daarbuiten, zoals bij groepsbezoeken) houden de suppoosten het museum draaiend, wat in grote lijnen inhoudt:

  • Baliedienst: de ontvangst van bezoekers, het aannemen van de telefoon, de winkelverkopen, het bedienen van de kassa en het controleren van museumruimten door middel van een camerasysteem en beeldschermen.
  • Algemene dienst: het openen en sluiten van alle gebouwen en bijkomende werkzaamheden, het algemeen toezicht in de museumruimten en op het museumterrein: controleren of alles naar wens gaat, het zo nodig te woord staan en behulpzaam zijn van bezoekers en het bij drukte ondersteunen van de andere dienstdoende suppoosten.
  • Buffetdienst museumcafé: uitserveren van consumpties aan het publiek en de aanwezige medewerkers op de kantoren en dergelijke en het aanvullen van de museumkeuken vanuit de magazijnruimten.
  • Dienst in de theetuin: Het serveren van consumpties vanuit het theehuisje in de maanden april tot oktober en hier de voorraad bijhouden en aanvullen.

MEDEWERKER ONDERHOUD
Eenvoudige onderhoudswerkzaamheden, zoals reparaties, klein schilderwerk en het onderhoud van het erf en de tuin gebeuren door vrijwilligers. Woensdagmiddag is een vast moment voor het onderhoudsteam, maar er kunnen ook op andere tijden werkzaamheden worden verricht. De onderhoudsmedewerkers worden ook ingezet bij de inrichting en het uitruimen van exposities en de voorbereiding van extra activiteiten. Hierbij zoekt het museum ook een vrijwilliger, die de functie van ‘floormanager’ wil uitvoeren en daarbij in samenwerking met de leidinggevende zorgdraagt voor orde en netheid in het museum en daarbuiten.

LID VAN DE EXPOSITIECOMMISSIE
De leden van deze commissie stellen in groepen van drie tot vijf personen de exposities samen. Dit start met de vorming van ideeën, vervolgens is er de voorbereiding, waarbij te exposeren objecten en materialen moeten worden gevonden. Voor de correspondentie hierbij en het hele bruikleenverkeer is er een commissiesecretaris. De werkgroepsleden maken afspraken met de bruikleengevers en onderhandelen zo nodig. Ook het plannen en inrichten en de organisatie van extra publiek trekkende activiteiten, het maken van een speurtocht, de opening behoort tot de werkzaamheden. Daarbij wordt het beschikbare budget de hoogstaande kwaliteit van en expositie bewaakt.

ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING
Er zijn altijd wel administratieve werkzaamheden te verrichten, op meerdere museumgebieden. In de praktijk gaat het hierbij veelal om ondersteuning van collega-vrijwilligers.

REGISTRATIEMEDEWERKERS OBJECTEN
De hoofdtaak van een museum is het verzamelen van een of meer collecties. De tweede ook belangrijke taak is het exposeren van die objecten. De basis hiervoor is de collectie van het museum, die wordt opgebouwd en beheert zoals dit staat beschreven in het collectieplan. Het registreren van alle objecten in de collectie is hiervoor de belangrijkste basis. Hierbij hoort het doen van onderzoek, het maken van de beschrijvingen en het fotograferen van alle museale objecten.

Deze werkzaamheden gebeuren veelal in teamverband.

LID ACTIVITEITENCOMMISSIE
Om de dynamiek van Museum De Koperen Knop goed te kunnen uitdragen zijn er met enige regelmaat extra activiteiten. Bijvoorbeeld workshops, lezingen en andere activiteiten aansluitend bij de expositie van het moment of ook weel meer in algemene zin. Hiervoor is extra ondersteuning nodig.

ONDERSTEUNING PUBLICITEIT
Om bezoekers naar het museum te trekken, nu en in de toekomst, is er een sterke publiciteitsfunctie nodig. Hiervoor zoekt het museummedewerkers voor het schrijven van voormeldingen, persberichten en website-informatie of anderszins. Tevens voor het ontwerpen en samenstellen van flyers, affiches en teksten en het hierbij maken van foto’s.

VRIJWILLIGERSCOÖRDINATOR
In een organisatie met een groot aantal medewerkers is het goed dat er iemand is, die als contactpersoon functioneert tussen bestuur en leidinggevende en de vrijwilligers.

EDUCATIEMEDEWERKER
Regelmatig krijgt het museum bezoek van schoolgroepen. Bijvoorbeeld om de eerste geschiedenisles op te leuke met Trijntje of om het leven van opa en oma ter beleven. Voor de ontvangst, uitleg en voorbereiding hiervan zoekt het museum vrijwilligers.

Ook krijgt het museum steeds vragen van leerlingen die een scriptie of presentatie gaan houden. Het museum wil hiervoor enkele inspiratiedocumenten samenstellen.

Het gaat in alle gevallen om deeltijdfuncties, waarbij u veel contacten heeft met uw collega-vrijwilligers en met het publiek. U vervult uw werkzaamheden zelfstandig, maar kan altijd terugvallen op een teamgenoot. Bij de indiensttreding worden de gemaakte afspraken schriftelijk vastgelegd en het museum zorgt voor een inwerkperiode en begeleiding.

STAGIAIRES EN STUDENTEN
In Museum De Koperen Knop is regelmatig plaats voor stagiaires, die praktijkervaring willen opdoen. Wat dat precies is, bepaalt de kandidaat zelf mee en in een persoonlijk gesprek worden hierover nadere afspraken gemaakt.
Ook studenten zijn welkom voor het doen van onderzoek of het uitvoeren van praktijkwerkzaamheden.

Die kunnen bestaan uit verdere uitwerking van de technische voorzieningen in en om het museum, het meewerken aan een audiotour of meer op ambachtelijke activiteiten gerichte zaken. Ook hier bepaalt de student mee wat hij of zij gaat doen.